A vállalkozásom 2022 szeptember 01-tól az új KATA-s adózási formában folytatja a tevékenységét.

Az új KATA szabályok értelmében, 2022 szeptember 01-tól, kizárólag magánszemélyéket tudunk szolgálni.

Brezenák Alexandrina E.V, egyéni vállalkozó, székhely: 1138 Budapest, Csángó utca 11., nyilvántartási száma: 37905284, adószáma: 66706872-1-41), továbbiakban mint Szolgáltató vagy Adatkezelő,  az www.alexarendel.hu weboldalak és a hozzá kapcsolódó közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelési irányelvekről, kötelezettségről és felelősségvállalásokról.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerinti tájékoztatás:

adatkezelési tájékoztató a Brezenák Alexandrina E.V és az alábbi oldalak:

www.alexatrendel.hu

és hozzákapcsolódó közösségi oldalak

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Brezenák Alexandrina E.V, egyéni vállalkozó,székhely: 1138 Budapest, Csángó utca 11., nyilvántartási száma: 37905284, adószáma: 66706872-1-41)

e-mail: info@alexarendel.hu

Tel: 06302038406

AZ ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGEI:

Brezenák Alexandrina E.V, egyéni vállalkozó, székhely: 1138 Budapest, Csángó utca 11., nyilvántartási száma: 37905284, adószáma: 66706872-1-41)

Kapcsolat

e-mail: adat@alexarendel.hu

Tel: 06302038406

1.Vonatkozó jogszabályok

1.1-  Magyarország Alaptörvénye

1.2.  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

1.3.  2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

1.4.  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

1.5.  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

1.6.  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

1.7.  a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatokkezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

1.8.  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

Továbbá:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen  adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2.Fogalmak:

2.1. érintett személy: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (felhasználó);

2.2. adatkezelő: a weboldal és szolgáltatásait üzemeltető egyéni vállalkozó, aki üzemeltetőként önállóan határozza meg a személyes adatok kezelésének célját és hozza meg az adatkezelésre vonatkozó döntéseket;

2.3. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.4. különleges adat:

2.4.1. faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

2.4.2.  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,

2.4.3.  a bűnügyi személyes adat;

2.5.  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.6.  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.7.  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.8.  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.9.  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.10.  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.11.  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.12.  adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.13.  adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.14.   szolgáltatás: ismerkedési és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal és az ezen keresztül elérhető szolgáltatások együttese, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek és ismerkedhetnek, közös programokat szervezhetnek, zárt ( az oldalunkon szerzett barátai számára) és (a tagok számára) nyilvános rendezvényeket tehetnek közzé és/vagy szervezhetnek; ill.a céggel rendelkező kedves felhasználó ismertetni tudja a cégét vagy magán vállalkozását az oldalunkon posztolt kedvezményes ajánlatokon keresztül, vagy az általa a közösség számára szervezett eseményeken.

3.Adatkezelő adatai:

3.1.  Adatkezelő neve: Brezenák Alexandrina egyéni vállalkozó

3.2.  Adatvédelmi nyilvántartási szám:

3.3.  Adatkezelésért felelős: Brezenák Alexandrina

3.4.  Adatkezelő elérhetősége: adat@alexarendel.hu

4.Az adatkezelés alapelvei:

4.1. Személyes adat kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódóan egyértelműen meghatározott, jogszerű
célból gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

4.2.  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Célunk a személyes adatok és nem személyes adatok begyűjtésével az, hogy biztosítsuk a szolgáltatásokat és azok működését, a szolgáltatás személyre szabását, a kommunikációt és az alkalmazandó törvények és előírások megfelelését.

4.3.  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4.4.  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés esetei:

5.1.  Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson, beleértve a kapcsolatfelvétel és a visszaigazoló e-mail küldése. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. A szolgáltatás során az adatkezelés a felhasználók (érintettek) önkéntes, konkrét és egyértelmű és határozott kinyilvánítása tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a regisztráció (az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói) során megadott adatok és nyilatkozatok szerint történik. A felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával elfogadják a jelen Adatkezelési Szabályzatban lefektetett szabályokat és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

5.2.  Az Adatkezelő a felhasználók hozzájárulása alapján az alábbi adatokat kezeli: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, nem, telefonszám, születési dátum, mobiltelefonszám, családi állapot, ország, város, cím, számlázási adatok, érdeklődési kör, foglalkozás, profil kép, cégnév, cím, telefonszám, e-mail és weboldal és a felhasználó rövid leírása magáról, amely opcionális: nemzetiség, gyermekek száma, magasság, súly, testalkat, hajszín, hajstílus, szem színe, iskolai végzettség, munka, dohányzás, horoszkóp, piercing, tetoválás, etc., ill., ameddig az email-ek elküldő felhasználó tagsága él, tároljuk azokat az e-mail címeket amelyeket a felhasználó használja amikor az eseményekre meghívásokat küld.

Gyermekvállalási hajlandóság, szexuális beállítottság, alkoholfogyasztási szokások különleges/szenzitív adatok, ezért nyomatékosan kérjük, hogy ilyen adatokat ne osszanak meg a Bemutatkozás rovatban, vagy a cserelét üzenetek során, vagy a hozzászólásokkor. Különleges/Szenzitív adatokat nem kérünk és nem kívánunk tárolni vagy kezelni.

Tárolhatjuk üzletpartnereink és alkalmazottaink adatait is, kizárólag belső, cégen belüli használatára, a cég működése és fejlesztése céljából, üzleti okokból és az alkalmazandó törvények megfelelése céljából.

Munkatársak / alkalmazottaink adatait (munkaszerződés), melyet papíralapon és/vagy elektronikusan kezeli a munkatársak / alkalmazottaink önálló hozzájárulása alapján és az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján (munkavállalók bejelentése).
Ezzel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatokat kezelheti:
– név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám
Adatkezelés ideje: a szerződéses kapcsolat vége plusz a  jogszabályban előírt különböző selejtezési idők.

Az oldalak kizárólag a működésükhöz szükséges, ill. a törvény által aláírt adatokat gyűjti és kezeli.

El vagyunk kötelezve, hogy biztonságban tároljuk és kezeljük a felhasználók adatait, de nem tudunk abszolút biztonságot garantálni, ezért kérjük a kedves felhasználókat, hogy legyenek óvatosak, válasszanak erős jelszót, azt minél gyakrabban cseréljék és kerüljék el az szenzitív adatok megosztását maguk között, ha ezzel komoly kárt okozhatnak maguknak, legyen az anyagi, fizikai, financiális, emocionális, spirituális vagy egyéb kár.

Különleges/Szenzitív adatokat, genetikai, biometrikus és egészségügyi adatokat nem kérünk, és nem kívánjuk tárolni vagy kezelni, és tudomás szerint nem is tároljuk vagy kezeljük; ezért a felhasználók tartózkodjanak attól, hogy ilyen jellegű adatokat adnak meg a Bemutatkozás mezőben, vagy a maguk között cserélt üzenetekben. Ennek fényében, kijelentjük, hogy nekünk nincs arról tudomásunk, hogy az oldalunkon lehetnének különleges/szenzitív adatok, genetikai, biometrikus vagy egészségügyi adatok és jóhiszeműen hiszünk abban, hogy nem tárolunk és nem kezelünk különös/szenzitív adatokat, genetikai, biometrikus vagy egészségügyi adatokat.

Ha a rendszeres monitorozás során találunk különleges/szenzitív adatokat, figyelmeztetni fogjuk az érintetett felhasználót a regisztrációkor megadott e-mail címen keresztül és megkérjük arra, hogy azokat törölje ki azonnal. Ha nem tesz eleget kérésünknek, akkor kizárjuk az weboldalainkról és a hozzájuk rendelt közösségi média oldalakról és közösségünkből.

Különleges/Szenzitív adatok lehetnek: a faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultsága, bűnügyi személyes adat.

Különleges/Szenzitív adatok lehetnek: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási, vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 Genetikai adatok lehetnek: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
Biometrikus adatok lehetnek: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert
személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
Egészségügyi adatok lehetnek: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy üzenetben küld valamilyen személyes vagy nem személyes, ill. szenzitív adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és kezelhesse.

Ha a felhasználó megosztja a személyes adatait az internetes platformokon, vagy tovább adja harmadik-ik feleknek, akkor feltétlenül olvassa el az adott harmadik-ik feleknek az Adatvédelmet, és vegyen tudomást arról, hogy ebben az esetben az adatkezelő kizárja a felelősségét.

Mi biztosítjuk a HTTPS biztonságos hozzáférést. Az adatokat a RackForest Kft. által biztosított tárhelyen tároljuk, biztonságos tűzfal mögött.

Rackforest Zrt.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-142004
Adószáma: 32056842-2-41

(061)2110044

Idézet a RackForest Adatvédelmi oldalról: “olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.”

Idézet a RackForest Adatvédelmi oldalról:

“Rackforest Tárhely (cPanel) szolgáltatás

– Tűzfallal védve
– Külső backupszerverre van mentve, naponta, 7 napig megőrizve
– Rackforest csapata hozzáférhet a tárhelyen tárolt adatokhoz. ”

18 éven aluliak számára tilos az oldalunkon regisztrálni és a szolgáltatásainkat igénybe venni. 18 éven aluliak nem szolgáltathatnak az oldalnak semmilyen személyes és nem személyes adatot semmilyen módon.

Tudomásunk szerint mi nem gyűjtünk és nem tárolunk semmilyen adatot 18 éven aluliaktól. 

A szülők, felügyelők figyeljék és ellenőrizzék folyamatosan a 18 éven aluliak cselekedeteit, műveleteit és szokásait.

Az adatokat elektronikus formában gyűjtjük:

-a felhasználó által megadott adatokat (regisztrációkor és saját profil  kitöltésekor), más szóval azokat az adatokat gyűjtjük melyeket a felhasználók megadnak

– ha/amikor kapcsolatba lépnek velünk,

-cookie-k alkalmazásával és harmadik felek közreműködésével ( pl. Google Analytics – további információ az oldalainkon az Adatvédelem alatt találnak ).

Nem alkalmazunk automatikus döntés hozatalt kapcsolatok létesítéséhez és teljesítéséhez.

A felhasználók adatait automatikus adatkezelésnek vetjük alá.

5.3.  Felhasználó az előző pontban megadott adatai mellett meghatározhatja azokat a tulajdonságokat, amelyeket a többi felhasználóval való kapcsolatfelvételkor előnyben részesít (érdeklődési kör, stb.). Ezek az adatok a felhasználó más személyes adataival együtt kerülnek kezelésre.

5.4.  Az előző pontokban felsorolt adatok kezeléséhez felhasználók kifejezett hozzájárulásukat adják, és ezt megerősítik. Az előző adatok kezelésén túlmenően önkéntes adatszolgáltatás alapján a felhasználó érdeklődési körének bemutatását segítő egyéb paraméterek, valamint a felhasználó utolsó belépésének időpontja is rögzítésre kerül; felhasználhatjuk a szoftver eszközöket, megoldásokat és technikákat a szerver információk bemérésére és gyűjtésére, mint például az oldallátogatásokat, annak idejét, etc.

5.5.  Adatkezelő a felhasználók által megadott adatok hitelességéért és valódiságáért fennálló felelősségét kizárja, ezen adatokat a regisztrációkor és azt követően – a jogsértés eseteit kivéve – nem ellenőrzi.

5.6.  Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációval és az adatkezelési hozzájárulásával egyben hozzájárul, hogy a megadott adatait a többi regisztrált felhasználó számára hozzáférhetővé váljon, illetve a szolgáltatás során az üzemeltető azokat a szükséges mértékben kezelje. Felhasználó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az előbbi adatkezelés keretében az üzemeltető a megadott jellemzők alapján részére más felhasználókkal való kapcsolatteremtést javasoljon, s ehhez a megadott preferenciáit felhasználja.

5.7.  Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

5.8.  Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás egyes részeinek igénybevételéhez szükségszerűen kapcsolódik további személyes adatainak – így bankkártya-számának, számlázási adatoknak, mobiltelefon-számának és más adatoknak – a kezelése. Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelése kizárólag azokra az adatokra terjed ki, amik feltétlenül szükségesek továbbítani fizetéskor, a fizetős szolgáltatások igénybevételéhez. Felhasználó elfogadja, hogy az adatokat az adatkezelő kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez és ezzel arányosan harmadik személyek, illetve szervezetek számára továbbítsa. Ezen személyek, illetve szervezetek adatkezeléshez felhasználó külön nyilatkozatban adja meg hozzájárulását.

5.9. A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (mint: kor, nem, lakóhely) is meg kell a felhasználóknak adni. Az ilyen adatok egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatás fejlesztéséhez, továbbá, a felhasználók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásához kerülnek felhasználásra.

5.10. Felhasználók személyes adatainak a továbbítására csak kivételes esetben kerülhet sor. Amikor az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Amennyiben ilyen adattovábbításra kerül sor harmadik személy részére, úgy ez kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett és tájékozott nyilatkozata esetében lehetséges. Felhasználó ezennel hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés érdemi változása nélkül adatkezelő a későbbiekben adatfeldolgozót vegyen igénybe, amely igénybevételről a felhasználó tájékoztatásra kerül.

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Hozzáférést biztosíthatunk harmadik feleknek: bizonyos szolgáltatást nyújtó feleknek (befizetési- ( Paypall ), számlázási- Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság), hosting- (RackForest Kft ), marketing-, monitoring-, adatok és internetes biztonsági-, cyber, szolgáltatók), bűnüldöző tisztviselőknek ( ha jóhiszeműen hiszünk abban, hogy a felszólítás és a jogi kérelem jogos), alkalmazás fejlesztőknek, technikai asszisztenseknek ( akik hozzáférhetnek a számítógépben tárolt adatokhoz ) alkalmazott adatfeldolgozóknak, könyvelőknek ( Klari Könyvelő Kft. )

Hozzáférést biztosíthatunk -előzetes értesítéssel vagy anélkül-, ha jóhiszeműen hisszük azt, hogy segít védeni a jogainkat, a biztonságunkat, a felhasználók és alkalmazottak személyi-, a harmadik felek-, vagy más publikus személy biztonságát és jogait.

Hozzáférést biztosíthatunk -előzetes értesítéssel vagy anélkül-, ha a törvény megköveteli tőlünk.

Hozzáférést biztosíthatunk cég egyesítés vagy vezetés váltás esetén, előzetes értesítéssel ha a felhasználók adatkezelését befolyásolja.

Hozzáférést biztosíthatunk más módon is, mint a fentebb felsorolt módon, ha megkapjuk a felhasználók hozzájárulását vagy ha a törvény megköveteli azt. Sőt tovább adhatjuk, megoszthatjuk, közzé tehetjük vagy másképpen is használhatjuk a nem személyes információkat belátásunk szerint, anélkül, hogy további hozzájárulás szükséges legyen.

5.11. Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez fizetés szükséges és erre kerül sor, úgy a fizetéshez szükséges hitelkártya számot vagy más személyes adatot az adatkezelő nem rögzít, hanem a fizetési tranzakciót lebonyolító szervezet vagy pénzintézet rendszerén keresztül történik az adatkezelés. Ennél fogva az ilyen jellegű adatkezelésekre az érintett szervezetek adatkezelési szabályzata irányadó.

További információk: https://www.billingo.hu/

https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Bankkártya fizetés: Simplepay

OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Adószám: 24386106-2-42 e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu)

Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt. (https://www.billingo.hu/  ). A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltatás megrendelői.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben: adat@alexarendel.hu

5.12. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon személyes adatok vagy forgalmi adatok átadására hívják fel az adatkezelőt, úgy az adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

5.13.  Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy számítógépének IP-címe és a látogatás kezdő időpontja naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a jogosulatlan belépések megakadályozására (aránytalan sikertelen belépési szám esetén a hozzáférés ideiglenes akadályozására), illetve a jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és használja fel az adatkezelő, és nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adattal.

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el: stabilitás, biztonság, működés, teljesítmény és reklám céljából. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem tudunk feltétlenül reagálni a “Ne kövess nyomon” jelekre a HTTP és mobil applikáció esetén. Az adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja hogy a honlap látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek (különösen a Google Inc.) cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

Weboldalainnk használják a Google Analytics alkalmazást.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (https://policies.google.com/privacy?hl=h) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-t.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Oldalon vásárlói, az online és az offline szolgáltatások online és offline igénylői,

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatkezelők és alkalmazottai jogosultak az adatok megismerésére. A sütik használatával az adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

További információk a Cookie-k ról, a www.comewithus.eu oldalunkon

5.14. Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy az adatkezelő időközönként tájékoztató célú körleveleket küldjön új szolgáltatásaikról, speciális ajánlataikról stb. Amennyiben a felhasználó nem akar ilyen tájékoztatást a továbbiakban fogadni, lemondhatja azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybe vette.

A rendszer által küldött e-mailek, amelyek a szolgáltatásának részei, nem kikapcsolhatók:

⦁ új esemény értesítő
⦁ új hír értesítő
⦁ új ajánlat értesítő
⦁ e-mail validáció
⦁ tagdíj lejárat értesítő
⦁ számla letöltés és tagdíj fizetési értesítés

A rendszer által küldött e-mailek, amelyek a szolgáltatásának nem szerves részei, kikapcsolhatók:

⦁ hírlevelek,  meghívó eseményre
⦁ esemény közeledte értesítő
⦁ esemény értékelés értesítő
⦁ esemény törlése értesítő
⦁ következő hónap eseményei értesítő (havi)
⦁ aktuálisan elérhető ajánlatok értesítő (havi)

 • hírlevelek az alexarendel.hu feliratkozok számára: blog bejegyzések
 • hírlevelek az alexarendel.hu feliratkozok számára : ajánlatok

Ezeken az értesítéseken kívül küldhetünk olyan üzeneteket, e-maileket ( postai leveleket vagy telefonon hívásokat vagy üzeneteket ha a felhasználó megadja az előbb említett elérhetőségeit, a számára küldött e-mailes kérésünkre ), amelyek szükségesek lehetnek vita esetén, a feltételekkel, adatvédelemmel vagy céggel kapcsolatosan fontos tájékoztatás esetén, vélemény gyűjtés esetén (felmérések, kérdőívek), vagy ha szükségesek érvényre juttatni a feltételeinket és az alkalmazandó nemzeti és Uniós törvényeket és minden közös megállapodást.

Ha a felhasználó nem kívánja a rendszer által küldött nem kikapcsolható értesítéseket megkapni, akkor a felhasználói fiók törlése a mindenkori megoldás- ezzel megszűnik általunk az adatai kezelése.

5.15. Felhasználó beleegyezik abba, hogy a szocializációs szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja és elfogadja, hogy az adatkezelő kizárja felelősségét a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Ez a felelősség a tagság teljes időtartamára vonatkozik, ideértve a közösségi eseményeken való részvételt, az online tevékenységet webhelyünkön és a Felhasználó tevékenységét a közösségünkben, mint az események résztvevői, valamint mint potenciális szervező vagy reklámozó. Ez vonatkozik a felhasználó személyesen rendezett (offline) találkozóira a közösség többi tagjával is.

5.16. Amennyiben Felhasználó engedélyezi a mobilalkalmazásban vagy a weboldalon Adatkezelő számára a helymeghatározás funkciót, úgy jelen Szolgáltatás igénybe vétele egyben ahhoz történő hozzájárulásnak is számít, hogy az aktuális tartózkodási helyét a többi regisztrált felhasználó számára maximum 300 méteres pontossággal megjelenítsük. Ha a helymeghatározás funkciót Felhasználó nem engedélyezi, akkor az Adatkezelő a Felhasználót publikus lakóhely adatai alapján (település/megye) az adott településen belül véletlenszerűen tünteti fel. A Szolgáltatás igénybe vétele Felhasználó ehhez történő hozzájárulásának minősül.

 

5.17.  Személyes adat kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódóan jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.18.  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.19.  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

5.20.  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.21. Hozzászólások

Az Alexarendel oldalon nincs hozzászólási lehetőség.

Cookies-Sütik

Ha meglátogatja bejelentkezési oldalunkat, ideiglenes cookie-t fogunk meghatározni annak megállapítására, hogy a böngésző elfogadja-e a cookie-kat. Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor elveti.

Amikor bejelentkezik, több cookie-t is beállítunk a bejelentkezési adatok és a képernyő megjelenítési beállításainak mentéséhez. A bejelentkezési cookie-k két napig tartanak, és a képernyő beállításainak sütik egy évig. Ha a “Emlékezz rám” lehetőséget választja, a bejelentkezésed két hétig tart. Ha kijelentkezik a fiókjából, a bejelentkezési cookie-k eltávolításra kerülnek.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, használhatnak cookie-kat, beágyazhatnak további harmadik felek nyomon követését, és figyelemmel kísérhetik a beágyazott tartalommal való interakcióját, beleértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését, ha fiókja van, és bejelentkezett az adott webhelyre.

Meddig tartjuk meg az adatait

A webhelyünkön regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek), a személyes profiljukban tárolt személyes adatokat is tároljuk. Minden felhasználó bármikor megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait (kivéve, ha nem módosíthatják a felhasználónevüket). A webhelyek rendszergazdái is láthatják és szerkeszthetik az információkat.

Milyen jogokkal rendelkezik az adatok felett

Ha fiókja van ezen a webhelyen, kérheti, hogy exportált fájlokat kapjon az Ön által tartott személyes adatokról, beleértve az Ön által megadott adatokat is. Azt is kérheti, hogy töröljük az Ön által tartott személyes adatokat. Ez nem tartalmazza az adminisztratív, jogi vagy biztonsági célból tartandó adatokat.

6.Az adatkezelés jogalapja:

6.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

6.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

6.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

6.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés] (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

6.5. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni, számlát kiállítani.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

7.AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás, mint kiegészítő szolgáltatás, esetén, amennyiben szükséges, illetve igénylik:- tervben van

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, fuvarozás – igény szerint, rendelések függvényében meg less kötve a szerződés, és akkor ismertetni fogunk a szállító cég (ek) adatait és elérhetőségeit- folyamatban

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: – igény szerint, rendelések függvényében meg less kötve a szerződés, és akkor ismertetni fogunk a szállító cég (ek) adatait és elérhetőségeit- tervben van

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.- tervben van

Az érintettek köre az lenne: A házhoz-szállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja az lenne: A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az lenne: A házhoz-szállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Rackforest Zrt.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-142004
Adószáma: 32056842-2-41

(061)2110044
info@rackforest.hu

– Számlazó cég:

További információk: https://www.billingo.hu/

https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

-Online bankkártyaval elvégzett vásárlási tranzakciók biztosító cég:

Bankkártya fizetés: Simplepay

Tájékoztatjuk, hogy az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgáltatásra vonatkozó Kereskedői Általános Szerződési Feltételek 2021. augusztus 7. napján módosításra került.

A módosított, 2022. augusztus 15. napjától hatályos SimplePay szolgáltatásra vonatkozó Kereskedői Általános Szerződési Feltételek megtekinthető a http://simplepay.hu/kereskedo-aszf és https://simplebusiness.hu/kereskedo-aszf/​ weboldalon.

A levelünkben hivatkozott, 2022. augusztus 15-től hatályos Kereskedői ÁSZF alábbi pontjaiban az alábbi változtatás történt:

12. A SimplePay Szolgáltatásra vonatkozó általános rendelkezések
Az American Express bankkártyák elfogadásának megszűntetése

A Simple 2022. augusztus 15. napjától megszünteti valamennyi szolgáltatásában az American Express bankkártyák elfogadását, amelynek megfelelően új szerződés American Express bankkártya elfogadására már nem köthető, az ezen időpont előtt American Express bankkártyára szerződött Kereskedők esetében pedig a Szerződésük automatikusan módosul és az American Express bankkártyák elfogadása esetükben ezen dátumtól megszűnik. Az ezen dátum előtt American Express bankkártyával lebonyolított tranzakciók esetében a Szerződés szerinti rendben történik ezen Tranzakciók elszámolása a Kereskedővel. Amennyiben a Kereskedő mégis kíván American Express bankkártya elfogadást, úgy az OTP cégcsoporton belül az OTP Bank Nyrt.-vel erre vonatkozóan kötött külön szerződéssel tudja azt biztosítani, amely szerződés megkötését a Kereskedő kezdeményezi az OTP Bank Nyrt.-nél, vagy ezen igényét jelezheti a Simple-nél is, ezesetben a Simple továbbítja az OTP Bank Nyrt.-nek a Kereskedő ezen igényét.

simplepay adatkezelesi-tajekoztato

simplepay AFF

Vásárlói tájékoztató és Elfogadott kártyatipusok

OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Adószám: 24386106-2-42 e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu)

Az Ön által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhely szolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8.KEZELT ADATOK

TECHNIKAI ADATOK

A webhely használata során a rendszer technikai okokból automatikusan rögzíti a

következő felhasználói adatokat:

 • IP cím
 • látogatási ideje és időtartama

Ezen adatokat a rendszer nem kapcsolja a felhasználóval.

A webhely látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja.

A fenti információkat a rendszer kizárólag a webhely technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Feliratkozás a hírlevelekre:

 • e-mail cím, a melyekre kéri az értesítéseket.

REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • jelszó
 • lakcím
 • telefonszám opcionális lehet

A jelszavak dupla biztonsággal vannak tárolva, egyoldalú titkosítással – nem visszafejthető módon. A felhasználó jelszavának kizárólag lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.

A felhasználó a regisztráció után, a saját profil kitöltése során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat ( 5.2 pontban részletes felsorolás ).

A szolgáltatás befizetés indítása előtt (mielőtt a Billingo  oldalára kerülne a felhasználó, vagy más fizető felületre) a rendszer számla-kiállítás céljából elkéri és tárolja a következő személyes adatokat:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • ország
 • város
 • irányítószám
 • cím
 • cégektől, vagy adószámmal rendelkező szolgáltatást ingnyelőktől és vásárlóktól, adószámot is; ez csak akkor, ha megváltozik a vállalkozás adó besorolása.

A fenti adatok továbbítva lesznek a Billingo.hu-nak is.

A rendszer a szolgáltatás  befizetése után kiállított számlákat tárolja és letölthetővé teszi a felhasználók számára.

A WEBOLDALAK MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS és azon belül a vásárlási lehetőségeihez

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Személyes adat: az adatkezelés célja
 • Felhasználói név: azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
 • Jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
 • Vezeték- és keresztnév: a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • E-mail cím: kapcsolattartás.
 • Telefonszám: kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
 • Számlázási név és cím: a szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
 • Szállítási név és cím: a házhoz szállítás lehetővé tétele, ha igényli a házhoz szállítást
 • A vásárlás/regisztráció időpontja: technikai művelet végrehajtása.
 • A vásárlás/regisztráció kori IP cím: technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

9.Az adatkezelés célja és időtartama:

9.1.  A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a szolgáltatás minél hatékonyabb használatának biztosítása, valamint a felhasználó adatlapjának elkészítése, illetve a felhasználó igényeinek és kívánságainak leginkább megfelelő potenciálisan tetsző rendezvények és más felhasználók elérése.

9.2.  A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó következő belépésekor segítse a felhasználót a távollétében zajlott események minél egyszerűbb megismerésében.

9.3.  A felhasználók tájékoztatása a szolgáltatást érintő eseményekre, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatásokra terjed ki.

9.4.  A felhasználó adatainak kezelésére azon időtartamban kerül sor, amíg felhasználó a regisztrációját fenntartja.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. –            a regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az  adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

– az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A  személyes adatokat  az  adatkezelőnek  az  erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

Amennyiben felhasználó hozzáférését törli, úgy személyes adatai is törlésre kerülnek, feltéve, hogy más jogszabályi rendelkezés az adatkezelőt erre nem kötelezi. Adatkezelő fenntartja felhasználó részére annak lehetőségét, hogy adatlapját átmenetileg elérhetetlenné tegye (ún. hibernálás)- ami írásban kérelmezhető az  a Kapcsolat menüpontban megadott e-mail címre , ami ugyanakkor nem jelenti az adatok törlését, csupán ideiglenes elérhetetlenné tételét a többi felhasználó számára. Amennyiben a felhasználó a hibernálást megszünteti, úgy személyes adatai újra elérhetőkké válnak, míg a hozzáférés törlésével a személyes adatok is törlésre kerülnek -végleges törlésre a rákövetkező 30 napra kerül sor. Felhasználónak regisztrációja megszűnésekor magának kell gondoskodnia a számítógépén elhelyezett esetleges cookiek adatcsomag(ok) eltávolításáról, a böngészője segítségével.

Amennyiben felhasználó kér tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérhetjük arra, hogy azonosítsa magát. Az azonosításához szükséges megadott adatokat 5 évig tárolunk, a jogszabály szerint.

10.Felhasználó jogai és kötelezettségei:

10.1.  A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél a 3. pontban megadott elérhetőségeken:

10.1.1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

A felhasználó elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a felhasználó által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

10.1.2. hozzáférést az adataihoz- az Adataim módosítása menüpontban elérhetőek

A további hozzáféréshez joga nem abszolút, mivel ezzel nem sértheti mások jogait és szabadságukat.

10.1.3. személyes adatainak helyesbítését,

Az Adataim módosítása menüpontban szereplő összes adat megváltoztatható, módosítható, korrigálható, kivéve az e-mail címet. Az oldal üzemeltetői sem tudják ezt változtatni, mivel ezzel azonosítja magát a regisztráló. Kérjük körültekintően töltse ki  az e-mail cím mezőt, amikor regisztrál. A megoldás ebben az esetben az, hogy törölje a saját felhasználói fiókot és egy másik e-mail címmel regisztráljon. A törlés először csak a regisztráció inaktívvá tételével kezdődik, majd 30 nap után – amennyiben nincs ellenkező kérés – a regisztrációhoz tartozó személyes adatok törlésre kerülnek.
(**létrehozott események, létrehozott ajánlatok, üzletek/webhelyek, beszélgetések más felhasználókkal, tagdíj befizetési adatok, felhasználói kapcsolatok, esemény regisztrációk, esemény meghívók, csoport csatlakozások, értesítések megmaradnak a rendszerben**) A meg nem semmisített adatokból nem következtethető ki, hogy ki is volt a felhasználó, KIVÉTELT képeznek a tagdíj befizetési adatok.

Ha regisztrációkor hibás vagy nem a kívánt e-mail címet adott meg akkor is a megoldás az, hogy törölje a saját felhasználói fiókot és a korrekt vagy a masik kívánt e-mail címmel regisztráljon.

Kérjük körültekintően töltse ki az e-mail cím mezőt, amikor regisztrál, mert a megadott e-mail címre kap egy validációs e-mailt, amely nélkül nem jöhet létre, nem befejezhető a regisztráció.

10.1.4 az adatok hordozhatóságához– kérelmezhető adatkezeles@comewithus.eu e-mail címen.

10.1.5. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk az adatai törlését. A felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, a felhasználó által megadott e-mail címre tájékoztatás küldünk.

A zárolás addig tart, amíg a felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, a felhasználó által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk.

Az Adataim módosítása menüpontban törölhető a saját felhasználói fiók, de e-mailben is kérelmezhető: adatkezeles@comewithus.eu.

A regisztráció törlése kérhető az üzemeltető elérhetőségein: elektronikus (e-mail) és papír (levél) formátumban is.

A fiók törlését a fiókjából teheti meg az Adatok módosítása menüpontban: Regisztrációm törlése (az oldal legalján). A törlés kezdeményezés pillanatától a kedves felhasználó nem tud belépni a fiókjába, nem tudja használni az oldalt. Végleges törlésre a rákövetkező 30 nap után kerül sor. Ha újra szeretne regisztrálni csak a törlés kezdeményezés után 30 nappal lehetséges.
A törlés kérése után a feldolgozás hozzávetőlegesen 1 munkanap. A törlés először csak a regisztráció inaktívvá tételével kezdődik, majd 30 nap után – amennyiben nincs ellenkező kérés – a regisztrációhoz tartozó személyes adatok (amik a Személyes adatok oldalon is szerkeszthetők) törlésre kerülnek, kivéve: létrehozott események, létrehozott ajánlatok, üzletek/webhelyek, beszélgetések más felhasználókkal, tagdíj befizetési adatok, felhasználói kapcsolatok, esemény regisztrációk, esemény meghívók, csoport csatlakozások, értesítések. A meg nem semmisített adatokból nem következtethető ki, hogy ki is volt a felhasználó, KIVÉTELT képeznek a tagdíj befizetési adatok.

A saját felhasználói fiók zárolása e-mailben kérelmezhető: adatkezeles@comewithus.eu

10.2.  Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Egy másolatot ingyenesen biztosítunk. Fenntartjuk a jogot, hogy díjat számoljunk fel, betartva és figyelembe véve az alkalmazandó törvényeket, ha a kérelem megalapozatlan vagy túlzott.

Biztonsági okokból kérhetünk személyi igazolványt, vagy más módon a felhasználó személyi igazolását, elektronikus, dokumentációs vagy postai úton.

10.3.  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Egy másolatot ingyenesen biztosítjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy díjat felszámoljunk fel, betartva és figyelembe véve az alkalmazandó törvényeket, ha a kérelem megalapozatlan vagy túlzott.

Biztonsági okokból kérhetünk személyi igazolványt, vagy más módon a felhasználó személyi igazolását, elektronikus, dokumentációs vagy postai úton.

10.4.  A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen; ha az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről e-mailben tájékoztatjuk a felhasználót.

10.4.1.Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A felhasználó visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását azzal, hogy kérelmezi a regisztrációja törlését (adatkezeles@comewithus.us e-mail címen ) vagy kitörli a regisztrációját, ezzel együtt a fiókját. A regisztráció törlés pillanatától a ComeWithUs – a kötelező adatkezelés kivételével – nem kezeli tovább az érintett adatait és értesíti a harmadik feleket is az érintett döntéséről. Az értesítést követően -a kötelező adatkezelés kivételével – a harmadik felek megszüntetik az érintett adatainak kezelését.

10.4.2 Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal szolgáltatásait, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal funkciói és szolgáltatásai igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás nyújtása és a kapcsolatfelvétel. A regisztrációs adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

10.5.  Ha a felhasználó az adatkezelőnek a 7.4 pont szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, illetve kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Panasz esetén, először lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail címen: adatkezeles@comewithus.eu, és adat@alexarendel.hu mivel a Hatóság ( www.NAIH.hu ) a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzőleg már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatosan.

Panasz beérkezés követően azonnali intézkedés indul.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Akármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatosan, tegye meg e-mailben: adatkezeles@comewithus.eu, vagy az adat@alexarendel.hu ésszerű határidőn belül reagálunk, max. 30 napon belül.

11.Az adatkezelés célja és időtartama:

11.1.  A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a szolgáltatás minél hatékonyabb használatának biztosítása, valamint a felhasználó adatlapjának elkészítése, illetve a felhasználó igényeinek és kívánságainak leginkább megfelelő potenciálisan tetsző rendezvények és más felhasználók elérése.

11.2.  A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó következő belépésekor segítse a felhasználót a távollétében zajlott események minél egyszerűbb megismerésében.

11.3.  A felhasználók tájékoztatása a szolgáltatást érintő eseményekre, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatásokra terjed ki.

11.4.  A felhasználó adatainak kezelésére azon időtartamban kerül sor, amíg felhasználó a regisztrációját fenntartja.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Amennyiben felhasználó hozzáférését törli, úgy személyes adatai is törlésre kerülnek, feltéve, hogy más jogszabályi rendelkezés az adatkezelőt erre nem kötelezi. Adatkezelő fenntartja felhasználó részére annak lehetőségét, hogy adatlapját átmenetileg elérhetetlenné tegye (ún. hibernálás)- ami írásban kérelmezhető a Kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen keresztül, ami ugyanakkor nem jelenti az adatok törlését, csupán ideiglenes elérhetetlenné tételét a többi felhasználó számára. Amennyiben a felhasználó a hibernálást megszünteti, úgy személyes adatai újra elérhetőkké válnak, míg a hozzáférés törlésével a személyes adatok is törlésre kerülnek -végleges törlésre a rákövetkező 30 napra kerül sor. Felhasználónak regisztrációja megszűnésekor magának kell gondoskodnia a számítógépén elhelyezett esetleges cookie adatcsomag(ok) eltávolításáról, a böngészője segítségével.

Amennyiben felhasználó kér tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,kérhetjük arra, hogy azonosítsa magát. Az azonosításához szükséges megadott adatokat 5 évig tárolunk, a jogszabály szerint.

 1. Ügyfélszolgálat, könyvelési feladatok, számlázás
 2. Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság, internetes számlázóprogram
  Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.
  Cégjegyzékszám: 01-10-140802
  Adószám: 27926309-2-41
  Web: www.billingo.hu
  Email: hello@billingo.hu
  Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató
  a továbbiakban: Billingo vagy Adatkezelő,

Cím, levelezési cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
Internetes elérhetősége: https://www.billingo.hu/kapcsolat 
Adatkezelési tájékoztató: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

Billingo Általános feltételek

E-mail: hello@billingo.hu

Az adatátvitel célja: a számlázási kötelezettség.

 1. Simplepay

Az adatátvitel célja: a felhasználók számára nyújtott ügyfélszolgálat, a tranzakciók megerősítése és a felhasználók védelme érdekében végzett csalás figyelemmel kísérése.

 1. Könyvelő:

Klári Könyvelő és Ügyviteli Szolgáltató Kft

Cím: Erdő utca 12, Solymár 2083

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett, és szolgáltattak, páciensekkel kapcsolatosan cég könyvelése

Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos és a rendelőben igényben vet szolgáltatások kapcsolatosan ügyfélszolgálati munka elvégzése, valamint a törvényi előírások alapján számla kiállítása/könyvelési feladatok elvégzése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  c)  pontja,  illetve  az elektronikus   kereskedelmi   szolgáltatások,   valamint   az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai:
1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
2. Ön jogosult arra,  hogy  az  adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon,  hogy  a személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  illetve  hozzáférhet  az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
4. Ön jogosult arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Hírlevélküldés, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail üzenet) küldése 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevelek, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

-folyamatban

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: e-mail cím

Az érintettek köre: A hírlevélre, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetekre feliratkozott valamennyi érintett

Az adatkezelés célja: az érintett által igényelt hírlevél, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése

Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Hírlevelekkel, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldésével kapcsolatban bővebb információ lejjebb található (HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG).

14. ADATTOVÁBBÍTÁS

Online fizetés

 1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
 2. Címzett megnevezése és elérhetősége:

– OTP Bank Nyrt., elérhetőség: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

– Simplepay: OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 17–19. Adószám: 24386106-2-42 e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu)

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím, telefonszám ( mivel a tranzakció megerősítő kodot sms-en kapja meg), cég esetén, a cég neve és a cég adószáma.

Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai:

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi  információhoz.
  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

15. Adatokat szolgálunk

Az adatátvitel célja: a felhasználók számára nyújtott ügyfélszolgálat, a tranzakciók megerősítése és a felhasználók védelme érdekében végzett csalás figyelemmel kísérése.

Az Átirányitás gombra kattintva az Ügyfél elfogadja, hogy Brezenák Alexandrina, az Alexarendel (37905284, 1134 Budapest, Csángó utca 11) adatkezelő minőségében, a felhasználói adatbázisában tárolt  következő személyes adatokat- családnév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ország, város-, továbbítson a Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság-nak , internetes számlázóprogram.

1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

E-mail: hello@billingo.hu

Tóvábbi információk: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az adatátvitel célja: a számlázási kötelezettség. Tárolás: 8 év.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím

Az érintettek köre: A weboldalokon és személyesen szolgáltatás igénylők fizetést választó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A személyesen szolgáltatás igénylők és az online fizetéssel kapcsolatos számlázási kötelezettség, az online fizetés lebonyolítása, az online  tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

Az adatkezelés időtartama, online befizetés esetén, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart. A számlázási adatok: 8 év.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai:

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi  információhoz.
  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

16. COOKIE-K ( SÜTIK) KEZELÉSE

16.a. Mi a cookie?

A cookie (süti) a számítógépük böngészőjében bizonyos weboldalak felkeresése során keletkező kicsi adatfájl. A cookie nem tartalmaz vagy gyűjt önálló információkat, hanem amikor a szerver webböngészőn át leolvassa, regisztrációval, az adatok közötti felhasználói preferenciákkal, hibakereséssel, ill. statisztikai adatok gyűjtésével nyújthat információt a felhasználóbarát szolgáltatás elősegítéséhez.

A cookie nem teszi tönkre a számítógépet és nem ment el személyes azonosításra alkalmas adatokat az adott oldal használata során. További információk állnak rendelkezésre a cookie-k használatáról ezen az oldalon: http://www.allaboutcookies.org/ . Weboldalunk teljes  és zavartalan kihasználásához  szükség van a cookie-k-ra.

Ha az összes beépített cookie-t le kívánjuk tiltani, valószínűleg még böngészhetünk a webhelyen, azonban bizonyos képességei inaktiválódhatnak.

A cookie-k olyan “munkamenet” cookie-kat tartalmazhatnak, amelyek csak addig tartanak, amíg a webhelyet meglátogatják, vagy hosszabb időtartamú cookie-kat tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy egy látogatásból származó információt megjegyezzenek a következő időpontig.

A legtöbb böngésző (pl. az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari és a Google Chrome) automatikusan engedélyezi a cookie-k-at. A használt böngésző beállításainak módosításával mi dönthetjük el, hogy a cookie-k-at engedélyezzük-e számítógépünkön, és milyen mértékben. A Cookie-k kezelése ismerteti, hogy hogyan ellenőrizhetjük és módosíthatjuk cookie-beállításainkat. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ha semmilyen módosítást nem végeznek, ez azt jelenti, hogy elfogadják a böngésző alapbeállításait és egyetértenek a cookie-k működésével.

A cookie-kat háromféleképpen lehet felosztani: funkcionális cookie-k, hirdetési cookie-k és közösségi hálózati cookie-k.

16.b. Az oldalaink a következő cookie-k-at használja:

 • Felhasználói hitelesítési cookie-k: lehetővé teszik, hogy hozzáférjen a fiókhoz a már megadott felhasználói nevével
 • Személyre szabhatósági cookie-k: lehetővé teszik weboldalunk megjelenésének hozzáigazítását a saját készüléke megjelenítési preferenciáihoz (nyelv, megjelenítési felbontás, operációs rendszer, biztonsági beállítások stb.), akármikor a weboldalunkat meglátogatja; mindezt a készülékén, a media megtekintéséhez és lejátszásához lévő eszközöknek és szoftvereknek megfelelően.
 • Google Analytics – bővített tracking is használva lesz ( demográfia, stb)-egy webes elemzési szolgáltatás, amelyet a Google kínál, és nyomon követi és bejelenteti a webhelyünk forgalmát.
 • Google AdWords Conversion tracking- egy eszköz, amely megmutatja, mi történik, miután egy ügyfél találkozott a hirdetésünkkel: hogy regisztrált-e, megvásárolt-e a terméket, feliratkozott-e a hírlevelekre..
 • Google Remarketing –a remarketing hirdetéseket jelenít meg azoknak az embereknek, akik felkeresték a webhelyünket. Ha például az emberek elhagyták a webhelyünket anélkül, hogy regisztrálnának, a remarketing segít újra kapcsolódni velük.
 • Facebook Pixel- segít mérni a Facebook hirdetések eredményeit, nyomon követni a konverziót és újra kapcsolódni a webhely látogatóival.
 • Facebook Remarketingsegít növelni a konverziós arányokat, azzal, hogy viselkedési alapú üzeneteket küldenek bizonyos közönségeknek.

Amennyiben nem értenek egyet, szíveskedjenek módosítani böngészőjük beállításait és korlátozzák vagy tiltsák le a cookie-k-at. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk minőségi használatát. Ez a tájékoztató azt az erőfeszítésünket szolgálja, hogy megfeleljünk az aktuális jogszabályoknak és nyíltan, tisztességesen és egyértelműen gondoskodjunk a felhasználók adatvédelméről.

16.c. Hogyan használják a cookie-k-at?

Három típusú cookie-k generálódnak, ha meglátogatnak egy webhelyet.

Tranzakciós cookie-k, amelyek minden látogatás után automatikusan törlődnek.
Állandó cookie-k, amelyek az oldal többszöri meglátogatása során is megmaradnak.
Külső cookie-k, amelyeket a meglátogatott oldalba beágyazott vagy a kattintással felkeresett partner-webhelyek használnak.

A weboldalaink használnak:

Cookie_accepted: ha látogató elfogadta a cookie használatot, oldal alján felbukkanó ablakban, a cookie megmarad 10 évig a böngészőben
Phpsessid: a szerveren, a felhasználó munkafolyamat azonosítója; böngésző bezárása után törlődik
Ucbh es uh: felhasználó bejelentkezéséhez szükséges információk vannak benne; böngésző bezárása után törlődik

-Google analytics: a GDPR (az új adatvédelmi törvény, amely 2018. május 25-én lép hatályba) követelményeinek való megfelelésre érdekében, a  Google Analytics és az Analytics 360 számos további funkciót és irányelvet kínál az adatok gyűjtése, használata és megőrzése körében, hogy segítséget nyújtson az adatok védelmében. További információkat: itt


Tranzakciós cookie-k

Ezek teszik lehetővé a webhelyen alapvető funkciók elvégzését, mint az ismételten használt űrlapmező megjegyzése egy munkameneten belül. Ezen kívül segítenek az Interneten keresztül szükséges adatátvitelek korlátozásában. Nem a saját számítógépünkön tárolódnak, és az adott munkamenet lezárásával megszűnnek.

Állandó cookie-k

Ezek segítenek felismerni az oldal visszatérő névtelen látogatóit. Egy névtelen, véletlenszerűen generált azonosító alkalmazásával egy rekord hozható létre a konkrét böngészési adatokból arról, hogy Ön hogyan kerül a webhelyre, milyen oldalakat néz meg, milyen opciókat választ, és milyen útvonalat követ a webhelyen belül. Ezeknek az információknak a nyomon követésével a webhely tovább fejleszthető, a hibák kijavíthatóak,  és a tartalom bővíthető. A feldolgozás során nem kerül rögzítésre semmilyen személyes adat.

Külső cookie-k

Ha felkeres egy weboldalt, találkozhat olyan cookie-k-kal, amelyek nem vonatkoznak rá. Ha olyan weboldalon folytat böngészést, amely beágyazott tartalmat kínál pl. a Facebook-ról vagy a YouTube-ról, lehet, hogy ezekről a webhelyekről is kap cookie-k-at. Ezeknek a cookie-k-nak a generálása nem szabályozható, így azt tanácsoljuk, hogy az adott külső weboldalakon keressenek további információkat az általuk alkalmazott cookie-k-ról és azok kezeléséről.

16.d. A cookie-k kezelése

A cookie-k engedélyezése vagy letiltása

A cookie-k és választások kezelésénél az egyes böngészők konfigurációja eltérő. További információ található a böngészője súgó menüjében, amely tájékoztatja Önt a követendő eljárásról.

Ha Ön nem ismeri az Internet-kapcsolathoz használt webböngésző típusát és verzióját, kattintson a ‘Súgó’-ra böngésző ablaka felső részén, majd a ‘Témák’-ra, és megjelenik a keresett információ.

Bármikor megtekintheti a böngésző által használt cookie-k kezelési beállításokat, és törölheti a tárolt cookie-k-kat, amelyeket egyenként kell végrehajtani. A keresés könnyebbé tételéhez az alábbiakban felsoroljuk a közvetlen linkek listáját az egyes fő böngészők esetében:

Ez a konfiguráció más a mobiltelefonján vagy táblagépén:

Súgó a leggyakrabban használt böngészőhöz

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Kattintson az ‘Eszközök’ opcióra böngészőablaka felső részén és válassza az ‘Internet opciók’-at, majd kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre. Győződjön meg arról, hogy adatvédelme közepesre vagy az alatti szintre van beállítva, ami engedélyezi a cookie-k-at az Ön böngészőjén. A közepesnél magasabb adatvédelmi szint tiltja a cookie-k-at.

Google Chrome (legújabb verzió)

Kattintson a fogaskerék ikonra böngészőablaka jobb felső részén és válassza a ‘Beállítások’-at. Kattintson a ‘Bővített beállítások megjelenítése’ opcióra az alján és keresse meg az ‘Adatvédelem’ pontot. Kattintson a ‘Tartalom beállítások’-ra és a tetején a ‘cookie-k’ ponton belül válassza a ‘helyi adatok beállításának engedélyezése’ pontot a cookie-k engedélyezéséhez. A cookie-k letiltásához használja a ‘Webhelyek blokkolása minden adatbeállítás ellen’, ‘Blokkolja a külső cookie-k-at és webhely-adatokat’ és a ‘Törölje a cookie-k-at és más oldalakat és bővítményeket, amikor bezárom a böngészőmet’ opciókat.

Mozilla Firefox

Kattintson az ‘Eszközök’-re böngészőablaka felső részén és válassza az ‘Opciók’-at. Ezután válassza az Adatvédelem ikont a megjelenő doboz felső részén. Állítsa be a ‘Webhelyekről jövő cookie-k elfogadása’ opciót a cookie-k engedélyezéséhez. Ha le kívánja tiltani a cookie-k-at, ne pipálja ki ezt a mezőt.

Safari

Kattintson a fogaskerék ikonra böngészőablaka jobb felső részén és válassza a ‘Preferenciák’-at. Kattintson az ‘Adatvédelem’ ikonra a megjelenő doboz felső részén. Használja a ‘Blokkolja a külső és reklám cookie-k-at’ opciót. Ha teljesen le kívánja tiltani a cookie-k-at, állítsa be a ‘Soha’ dobozt.

Ne kövesse nyomon

Végül konfigurálhatja a készülék böngészőjét, hogy olyan kódot küldjön, amely tájékoztatja azokat a webhelyeket, amelyek nem szeretne hogy kövessék. Ezt az opciót gyakran “Ne kövesse nyomon” -nak nevezik, és az alábbi hivatkozásokhoz érhető el az alább felsorolt főbb böngészőkhöz:

Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy nem tudjuk garantálni, hogy ezt a választást mindig független nem-társult- vállalkozások fogják végezni. Ezért önmagában ez a lehetőség nem jelent megoldást az összes cookie elutasítására.

16.e. Weboldalunkhoz kapcsolódó vasárlási tevékenységekre jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalakat látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az  Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

16.f. Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi böngészők esetében a melletük jelölt linken található információ szerint.
Figyelem: a lejjebb jelölt böngészők -emellett az olyanok is, melyek még kevésbé ismertek, vagy akár a jövőben kerülnek piacra- folyamatosan frissülnek, ezért javasolt a szolgáltató felkeresése az aktuális beállítási lehetőségek felmérésére, valamint adatvédelmi irányelveik megismerésére!

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Sütiket kezel még továbbá:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

16.g. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

16.h A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen  használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

17. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat                     Az adatkezelés célja
E-mail cím.                     Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja          Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím       Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon  tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton a 1134 Budapest, Csángó utca 11, iroda címen,
– e-mail útján a:  adat@alexarendel.hu e-mail címre, vagya Kapcsolat menüpontban megadott e-mail címre.

– telefonon a 06302038406 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

18. PANASZKEZELÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat                 Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév      Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím                         Kapcsolattartás.
Telefonszám                      Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím      Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon  tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 1134 Budapest, Csángó utca 11, iroda címen,
– e-mail útján a: adat@alexarendel.hu e-mail címre, a Kapcsolat menüpontban megadott e-mail címre.
– telefonon a 06302038406 számon.

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

19. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

20.ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

21.AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1.A hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok  pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e  Ön jogos indokaival szemben.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő  intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

22.INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

23.AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

24.AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében  alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára  értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a  továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

25. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

26.Hozzájárulások és nyilatkozatok

A kedves felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul, hogy a regisztráció megerősítéséhez egy e-mailt kapjon a regisztrációkor megadott e-mail címre.

A kedves felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul, hogy az eseményeken, készüljenek képek róla és azokat a profil képével együtt az Alexarendel tárolja és felhasználja, amely hozzájárulás visszavonható az Általános feltételek-ben leírtak alapján.

A kedves felhasználó kijelenti, hogy elfogadja, hogy az oldalunkon szervezett (akár publikus, akár privát) eseményeken való részvétel kizárólag a saját felelősségére történik meg. A kedves felhasználó kijelenti, hogy az eseményen/eseményeken való regisztráció előtt elolvasta az Általános feltételek -et és kijelenti, hogy elfogadja az eseményen/eseményeken való részvétel feltételeit.

A kedves felhasználó kijelenti, hogy alaposan kivizsgálta és megfontolta a jelenlegi aktuális/egészségi állapotát és kizárólag annak függvényében regisztrál az eseményre. Továbbá, a kedves felhasználó kijelenti, hogy elfogadja, hogy a ComeWithUs, a szervezők és a többi résztvevő kifejezetten kizárnak minden felelősséget mindennemű esetleges elszenvedett kár esetén, és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat az események során bekövetkezett mindennemű károkért.

A kedves felhasználó kijelenti, hogy alaposan kivizsgálta és megfontolta a jelenlegi aktuális/egészségi állapotát és kizárólag annak függvényében látogatja az oldalt, feliratkozik a hírlevelekre, részt vesz az oldalon hirdetett, posztolt, szervezett eseményekre, workshopokra, rendezvényekre, kitölti a Bejelentkezés űrlapokat. Továbbá, a kedves felhasználó kijelenti, hogy elfogadja, hogy az Alexarendel, a szerző, a szervezők és a többi résztvevő kifejezetten kizárnak minden felelősséget mindennemű esetleges elszenvedett kár esetén, és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat az események során bekövetkezett mindennemű károkért.

27.ADATBIZTONSÁG

A rendszer minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

A ComeWithUs nem ad el és nem terjeszti más módon a kedves felhasználó személyes adatait harmadik felekre, és csak a fentiekben említett módon és célokra használja fel a kedves felhasználó személyes adatait.

28.Fontos elolvasni és megérteni

Kérjük figyelmesen olvassa el az Adatvédelmünket és anélkül, hogy elolvasta volna és félreérthetetlenül és teljes mértékben megértette volna, ne regisztráljon az oldalunkon és ne használja a szolgáltatásainkat.

Ha elolvasta és félreérthetetlenül és teljes mértékben megértette, de ellenzi ahogyan kezeljük az adatait, kérjük azonnal hagyja el az oldalunkat és ne használja a szolgáltatásainkat.

Akármilyen kérdése lenne írjon nekünk az adat@alexarendel.hu e-mail címen.

Ez az Adatvédelem magyar nyelven lett kigondolva és megfogalmazva; esetleges fordításai csak kényelmi szempontokból elérhetőek; vita, panasz, félreértés esetén a magyar nyelvű Adatvédelem érvényesül.

 

Tisztelettel,

Alexarendel